به در خواست یکی از کاربران یک کلیپ بسیا ر قشنگ از امراه قرار دادم کلیپ ایریلامام به معنی( نمی تونم جدا شم) کار بیاد ماندنی خواننده بزرگ ترکیه امراه کلیپ بسیار قشنگیه با...

بیشتر